Hướng dẫn Quy trình khám bệnh

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH CÓ BẢO HIỂM Y TẾ

QT_KHAM_BENH_BHYT_v1-01
Hướng dẫn chi tiết vui lòng click tại đây

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH KHÔNG SỬ DỤNG BẢO HIỂM Y TẾ

QT_KHAM_BENH_KHONG_BHYTv1

Hướng dẫn chi tiết vui lòng click vào đây