Hoạt động Bệnh viện

Thông báo khám ngoài giờ dịp Tết nguyên đán năm 2023
10/01/2023, 12:45

Thông báo khám ngoài giờ dịp Tết nguyên đán năm 2023

Thông tin thuốc - Bản tin số 02/2022
28/12/2022, 14:49

Thông tin thuốc - Bản tin số 02/2022

Cải tiến Phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh (5 trong 1)
10/11/2022, 13:00

Cải tiến Phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh (5 trong 1)

Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân
14/10/2022, 09:27

Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân

Thông điệp 2K và các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
30/09/2022, 09:21

Thông điệp 2K và các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

1
Thông báo khám ngoài giờ dịp Tết nguyên đán năm 2023
2
Thông tin thuốc - Bản tin số 02/2022
3
Cải tiến Phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh (5 trong 1)
4
Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân
5
Thông điệp 2K và các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới